Regulamin Sklepu

https://kwiatowauliczka.pl/

§ 1

[Słownik pojęć i postanowienia wstępne]

 1. Słownik pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów poprzez Stronę;

 2. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  (
  Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

 3. Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

 4. Konto klienta – konto Klienta który został poprawnie zarejestrowany na Stronie. Logowanie do Konta Klienta polega na wpisaniu loginu (identyfikator Klienta) oraz hasła (ciąg znaków uwierzytelniających logowanie do Konta klienta);

 5. Kurier – podmiot dostarczający na zlecenie Kwiaciarni Produkty, na które Klient złożył Zamówienie;

 6. Kwiaciarnia – firma Joanna JANKOWSKA Kwiaciarnia KWIATOWA ULICZKA ul. Wojska Polskiego 21 72-320 Trzebiatów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6711303034, REGON: 361927763;

 7. Produkt/y – rzecz/y ruchoma/e przeznaczona/e do sprzedaży poprzez Stronę, na które Klient składa Zamówienie

 8. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;

 9. Strona – sklep internetowy https://kwiatowauliczka.pl/.

 10. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone poprzez Stronę, stanowiące ofertę zawarcia umowy.

 1. Regulamin określa zasady:

 1. składania i realizacji Zamówień,

 2. ustalania i uiszczania ceny zakupu,

 3. dokonywania płatności przez Klienta,

 4. przesyłki,

 5. odstąpienia od umowy i zwrotu Produktów,

 6. składania reklamacji.

 1. Zamówienia realizowane są na terenie Trzebiatów, oraz w obrębie do 30km od siedziby Kwiaciarni.

 2. Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem sieci Internet poprzez Stronę, na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Miejscem realizacji Zamówień jest siedziba Kwiaciarni.

§ 2

[Składanie zamówień]

 1. Składanie Zamówień odbywa się za pośrednictwem Strony.

 2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony ma charakter zawarcia umowy na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia złożenia Zamówienia do dnia odbioru Produktu przez Klienta.

 3. Klient w celu złożenia Zamówienia korzysta ze Strony dokonując rejestracji i tworząc Konto Klienta.

 1. Do korzystania ze Strony oraz składania Zamówień niezbędne są:

 1. komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,

 2. system operacyjny Windows,

 3. aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

 1. Przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Strony Klient dokonuje wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty poprzez Stronę. Wybór Produktów wchodzących w skład Zamówienia jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu internetowego. Do momentu ostatecznego zatwierdzenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia.

 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Dane niezbędne do realizacji zamówienia podawane przez Klienta, powinny być prawdziwe oraz aktualne. Podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych może uniemożliwić prawidłową realizację Zamówienia. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Kwiaciarnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Kwiaciarnia niezwłocznie powiadamia Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.

 4. Kwiaciarnia zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia gdy:

 1. Klient poda nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane;

 2. Zamówienie zostanie złożone w sposób nieprawidłowy;

 3. Kwiaciarnia obiektywnie uzna, że w przypadku danego Zamówienia występuje próba dokonania oszustwa, rozumiane jako działanie Klienta niezgodne z prawem,
  w szczególności: naruszanie integralności Strony, wykorzystywanie Stron niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie loginu lub hasła osoby trzeciej lub podszywanie się pod inną osobę,

 4. istnieje podejrzenie, że Zamówienie zawiera treści obraźliwe, zniesławiające, lub naruszające dobra osób trzecich.

 1. Strona oraz jej zawartość chroniona jest prawem autorskim. Zabrania się ingerowania
  w Stronę bez zgody Kwiaciarni.

 2. Klient ma prawo do bieżącej komunikacji z Kwiaciarnią, poprzez e-mail oraz telefon umieszczone na Stronie.

 3. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni od poniedziałku do soboty w podanych godzinach.

 1. Pn- pt od 9- 18

  Sobota 9 – 14 
  Inny czas dostawy po konsultacji telefonicznej.
  1.A
  Zamówienia z gwarantowanym terminem doręczenia w sobotę przyjmowane są do godz 9.00 
 2. Inny czas dostawy po konsultacji telefonicznej. Koszt dostawy może wzrosnąć jeżeli dostawa jest skierowana do miejscowości trudno dostępnej, ostateczny koszt będzie wskazany po konsultacji telefonicznej 
  3. Godzina doręczenia nie jest gwarantowana i oznacza tylko orientacyjną godzinę doręczenia. Wyjątkiem jest dostawa kwiatów na pogrzeb .

  3.A
  Dostawa wieńców, wiązanek , kwiatów do kaplicy koszt 30 zł

 1. Zamówienia z terminem doręczenia od poniedziałku do piątku należy złożyć przynajmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Kwiaciarnia przyjmuje Zamówienia ze wskazaniem dostawy na ten sam dzień, co złożenie Zamówienia, jednakże w takim przypadku, Kwiaciarnia zastrzega możliwość zmiany rodzaju kwiatów.

 2. Zamówienia które mają być doręczone w sobotę lub w niedzielę należy składać najpóźniej do godziny 10:00 w sobotę.

 3. Kwiaciarnia nie doręcza przesyłek w święta państwowe .Zamówienia złożone w te dni będą realizowane w dniu roboczym następującym po święcie .
  Dni wolne w których kwiaciarnia nie realizuje zamówień
  1 stycznia – Nowy Rok
  6 stycznia – Święto Trzech Króli
  Pierwszy Dzień Wielkanocy
  Drugi Dzień Wielkanocy
  1 maja – Święto Państwowe
  3 maja – Trzeciego Maja
  Pierwszy Dzień Zielonych Świątek
  Boże Ciało
  15 sierpnia- Wniebowzięcie Najświętszej Maryji Panny
  1 listopada – Wszystkich Świętych
  11 listopada – Święto Niepodległości
  25 grudnia – Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  26 grudnia – Drugi Dzień Bożego Narodzenia

 4. Przesyłki kwiatowe połączone z prezentami dostarczane są w tych samych terminach,
  co terminy dostawy bukietów.

 5. Jeżeli termin realizacji Zamówienia mógłby ulec wydłużeniu Klient jest o tym fakcie informowany poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Zamówienia lub niedostępności części/całości Produktów objętych Zamówieniem Klient ma prawo do złożenia oświadczenia w przedmiocie:

 1. realizacji Zamówienia jedynie w tej części, w której Produkty są dostępne,

lub

 1. odstąpienia od umowy.

§ 2

[Wersje bukietów]

 1. Przesyłki kwiatowe realizowane są w trzech wersjach: małej, średniej i dużej. Ilość kwiatów w danej wersji zależna jest od wybranego bukietu i opisana dokładnie na stronie konkretnego produktu.:

 1. Klient wybiera wersję bukietu podczas składania Zamówienia.

 2. Kwiaciarnia informuje, iż w związku z sezonowym występowaniem niektórych kwiatów oraz indywidualnym i twórczym stylem ich ułożenia, istnieje prawdopodobieństwo, iż doręczane bukiety będą się różnić od zaprezentowanych na Stronie. Kwiaciarnia zastrzega sobie praw do zastąpienia kwiatu innym o podobnej kolorystyce i wartości.

 3. Kwiaciarnia informuje, iż rzeczywisty wygląd i kolorystyka Produktów może różnić się od tych prezentowanych na Stronie. Powyższe wynika z faktu, iż przedstawione kompozycje mają charakter przykładowy, a sposób odwzorowania kolorów na Stronie zależny jest od używanego przez Klienta urządzenia. Kwiaciarnia nie gwarantuje, iż urządzenie Klienta wiernie odwzoruje rzeczywiste kolory Produktów.

 4. Kwiaciarnia zastrzega sobie zmiany kwiatów, jeżeli w bukiecie występuje kwiat sezonowy.

§ 3

[Wysyłka i płatność]

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienie za pośrednictwem Kuriera z dostawą pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Rodzaje wysyłek realizowanych przez Kwiaciarnię określone są na Stronie.

 2. Kwiaciarnia udostępnia Klientowi następujące formy płatności:

 1. Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy:
  BZ WBK 38 1240 3842 1111 0010 8929 8564

 2. Płatność przez system PayU;
 3. 7.Dostawa na terenie miasta Trzebiatów Gratis 
  7.A
  Dostawa poza miastem 30 zł 
 4. Klient otrzymuje informację o całkowitej cenie wraz z kosztami wysyłki najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia.

 5. Ceny Produktów widniejące na Stronie zawierają ustawowy podatek VAT. Ceny Produktów umieszone na Stronie nie zawierają kosztów wysyłki.

 6. Ceną wiążącą dla Klienta składającego Zamówienie jest cena podana na Stronie przy danym Produkcie w chwili składania Zamówienia.

 7. Kwiaciarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, zmiany cen wysyłki, zmiany asortymentu, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.

 8. Wszelkie informacje na temat promocji, aktualnie obowiązujących w sklepie internetowym, są zamieszczone na Stronie oraz mogą być wysyłane do Klientów, jeżeli wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych treści handlowych.

 

§ 4

[Reklamacje]

 1. Każdy Produkt otrzymany przez Klienta w wyniku realizacji Zamówienia objęty jest rękojmią za wady fizyczne i prawne.

 2. Klient składa Reklamacje na piśmie, dołączając reklamowany Produkt, dowód zakupu, oraz pisemny opis wad Produktu.

 3. Kwiaciarnia rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Produktu zgodnie z ust. 2 powyżej.

 4. W przypadku uznania reklamacji Kwiaciarnia zobowiązuje się w terminie 14 dni od uznania reklamacji wymienić Produkt na wolny od wad, chyba że naprawa albo wymiana Produktu są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W tej sytuacji Strony zwracają sobie to co wzajemnie od siebie otrzymały.

 5. W przypadku uznania reklamacji Klientowi przysługuje zwrot kosztów związanych z przesłaniem reklamowanego Produktu. Koszty wysyłki zwracane są według standardowego cennika Poczty Polskiej adekwatnie do wagi i wielkości danej przesyłki.

 6. Zwrot kwoty zakupu nastąpi za pośrednictwem kanału płatności jaki był wykorzystany przez Klienta.
 7. Kwiaciarnia gwarantuje świeżość doręczanych kwiatów przez 3 dni od daty zrealizowania Zamówienia, jeśli Klient będzie je odpowiednio pielęgnował. O prawidłowych sposobach pielęgnacji Klient może uzyskać informację w Kwiaciarni.

§ 5

[Odstąpienie od umowy]

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Klient, który zawarł umowę na odległość, przez Stronę lub poza lokalem Kwiaciarni, może w terminie 3 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków wskazanych w Regulaminie. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. W przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na realizację Zamówienia przez Kwiaciarnię, a Kwiaciarnia w pełni zrealizuje Zamówienie, Klientowi nie przysługuje prawo dostąpienia od umowy.

 4. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są Produkty wyprodukowane lub przygotowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. bukiet zawierający bilecik lub kartkę do bukietu lub bukiet skomponowany jest w sposób zindywidualizowany według woli Klienta, Klientowi nie przysługuje prawdo do odstąpienia od umowy.

 5. Zwrot kwoty zakupu nastąpi za pośrednictwem kanału płatności jaki był wykorzystany przez Klienta.
 6. W przypadku, gdy Zamówienie składa się z kwiatów ciętych ulegających szybkiemu zepsuciu lub więdnięciu, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 6

[Ochrona danych osobowych]

 1. Wymogiem dla złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta danych osobowych oraz potwierdzeniu przez Klienta zgody na ich przetwarzanie. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych.

 2. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż realizacja Zamówienia może odbywać się jedynie za zgodą Klienta.

 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia Zamówienia. Odpowiedzialność za podanie fałszywych lub błędnych danych osobowych ponosi Klient.

 4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane z należytą starannością i należycie chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo każdorazowo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną na Stronie.

 6. Kwiaciarnia nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Klient udostępniani login i hasło Konta Klienta osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Kwiaciarnię. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Kwiaciarnia zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient powinien dochować należytej staranności, aby do loginu i hasła nie miały dostępu osoby nieuprawnione.

§ 7

[Postanowienia końcowe]

 1. Umowa między Kwiaciarnią a Klientem zostaje zawarta według prawa polskiego i w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy prawach konsumenta.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Kwiaciarnią a Klientem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 4. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzed wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

 5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o alternatywny sporach rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem znajdują się na stronie www Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ( http://www.uokik.gov.pl).

Trzebiatów, dnia 09-09-2020 r.

Załącznik nr 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

data złożenia Zamówienia …………………………………………………………………

dokument stanowiący potwierdzenie zapłaty ………………………………………….

kwota należności …………………………………………………………………………….

imię i nazwisko Klienta ……………………………………………………………………..

adres …………………………………………………………………………………………..

kod pocztowy, miasto ……………………………………………………………………….

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem rachunku bankowego nr*:

Proszę o zwrot kwoty przekazem pocztowym na adres*:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższych Produktów:

l. p

Produkt

Ilość sztuk

data i podpis Klienta